Realitní kancelář JUDr. Josef Křen Váš partner od roku 1997

Asociace Realitních Kanceláří ČR


GDPR

Prohlášení o ochraně soukromí

Vážení, 

společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů. 

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen (www.judrkren.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například klientů, novinářů apod.).

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost M&M protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. 

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. 

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost M&M sama, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovává společnost M&M následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky: 

webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti M&M navštívil; 
IP-adresa; 
datum přístupu a doba přístupu; 
případný dotaz návštěvníka; 
kód odpovědi http; 
přenášené skupiny dat; 
údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.2. Zpracování osobních údajů pro zasílání poptávek formou newsletteru a zpracování osobních údajů z poptávek z jiných webů

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky přes kontaktní formulář bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách. 

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání poptávky v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle. 

2.3. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen je oprávněna návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

2.4. Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání newsletteru. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen sama. Odvolání zasílání je možné kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr Newsletter“ v zaslaném newsletteru.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu

3.1. V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa.

Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává. 

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen je oprávněna se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

3.3. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále společností Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti. 

3.4. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny Realitní kancelář JUDr. Josef Křen. 

3.5. E-mailové adresy a tel. čísla zákazníků, kteří uzavřou smlouvu či dohodu uvedenou v bodě 3.2 se společností Realitní kancelář JUDr. Josef Křen, zpracovává společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s poskytnutím služeb. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb zákazníkům a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres s tel. čísel zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu. 

3.6. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a tel. čísel zákazníků provádět sama.

4. Zpracování osobních údajů při poptávce na infolince +420 224 313 842

4.1. V případě klientovy poptávky na infolince bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru. 

4.2. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen je oprávněna se klienta, který poptává na infolince, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

4.3. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od hovoru uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen sama.

5. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním požadavků, dotazů a stížností

5.1. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila infolinku. Prostřednictvím této linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb. 

5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. 

5.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen oprávněna z důvodu oprávněného zájmu předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům k vyřízení dotazu, požadavku či stížnosti.

6. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím souhlasu pro zasílání marketingových či obchodních sdělení

6.1. V případě zájmu klienta o zasílání marketingových či obchodních sdělení, bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu, který klient poskytl. Pokud poskytne návštěvník společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. 

6.2. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen sama.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen (viz níže), tak také zasláním na oznámení o odvolání souhlasu na emailovou adresu judrkren@volny.cz. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen možné.

7. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

7.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. 

7.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde. 

7.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče. 


Google Analytics a Google Adwords 

7.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

7.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). 

7.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. 

7.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i: 
instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics. 

7.8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější. 

7.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde. 

Remarketing 

7.10. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely: 
• FACEBOOK PIXEL od společnosti Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (www.facebook.com). Užití tohoto pixelu můžete zamezit vypnutím cookies souborů dle čl. 7. 

• SKLIK.CZ od společnost Seznam cz, a.s. (www.seznam.cz). Užití tohoto pixelu můžete zamezit vypnutím cookies souborů dle čl. 7. 


8. Užívání sociální pluginů

8.1. Webové stránky společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o: 

plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; 

plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. 

8.2. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností Realitní kancelář JUDr. Josef Křen, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

9. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

9.1. Při zpracování osobních údajů společností Realitní kancelář JUDr. Josef Křen nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. 

9.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů: 

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává; 
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů; 
(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů; 
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů; 
(v) právo na přenositelnost osobních údajů; 
(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů. 

9.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely skupiny Realitní kancelář JUDr. Josef Křen nebo pro ochranu před případnými soudními spory). 

9.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 9. 

9.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

10. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

10.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost: 

Realitní kancelář JUDr. Josef Křen
IČO: 169 154 88
sídlo: Dr. Zikmunda Wintra, 10/834, Praha 6 - Bubeneč
Tel.: +420 224 313 842
Email: judrkren@volny.czToto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 24. 5. 2018.

Webdesign Estetica Online
Copyright 2015 – JUDr. Josef Křen – Realitní kancelář