Realitní kancelář JUDr. Josef Křen Váš partner od roku 1997

Asociace Realitních Kanceláří ČR


GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti

Realitní kancelář JUDr. Josef Křen

Vážení klienti, 

společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává veškeré osobní údaje výhradně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů. 

 

Prostřednictvím tohoto prohlášení informujeme o zpracování Vašich osobních, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen (www.judrkren.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například klientů, apod.).

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Realtní kancelář JUDr. Josef Křen protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, jednak za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. 

 

1.2. Tyto protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. 

 

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Realitní kancekář JUDr. Josef Křen. Zpracováním protokolových souborů zpracovává společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen níže uvedené údaje, které mohou, ale nemusí, zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky: 

 

a) webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen navštívil; 

b) IP-adresa; 

c) datum a doba přístupu; 

d) případný dotaz návštěvníka webových stránek; 

e) kód odpovědi http; 

f) přenášené skupiny dat; 

g) údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

 

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání poptávek prostřednictvím newsletteru a zpracování osobních údajů z poptávek z jiných webů

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek www.judrkren.cz o zasílání poptávky přes kontaktní formulář bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy, telefonu. Pokud poskytne návštěvník společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru může být upraven na základě poskytnutých údajů a dalších údajů, které společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách. 

 

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání poptávky v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidováním, vyřízení požadavků návštěvníka a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle. 

 

2.3. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen je oprávněna návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

 

2.4. Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání newsletteru. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen. Odvolání zasílání je možné kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném newsletteru.

3. Zpracování osobních údajů ve smluvní dokumentaci

3.1. Pro účely zpracování a vytvoření smluvní dokumetace (např. dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb, apod.) bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa, bankovní spojení.

Tyto osobní údaje společnost zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává. 

 

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen provádět za účelem realizace smluvní dokumantace, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen je oprávněna se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

 

3.3. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen pořizuje a archivuje kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Tyto kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále společností Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovávány.

 

3.4. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen bude výše uvedené osobní údaje klientů zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smluvní dokumentace uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen. 

 

3.5. E-mailové adresy a tel. čísla klientů, kteří uzavřou smlouvu či dohodu uvedenou v bodě 3.2 se společností Realitní kancelář JUDr. Josef Křen, zpracovává společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen dále za účelem ověření spokojenosti klientů s poskytnutím služeb.

Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen, kdy má Realitní kancelář JUDr. Josef Křen možnost zjistit informaci, zda došlo v průběhu k naplnění služeb klientů a díky této informaci má Realitní kancelář JUDr. Josef Křen možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres s tel. čísel klientů by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu. 

 

3.6. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a tel. čísel klientů provádět sama.

4. Zpracování osobních údajů při poptávce na infolince +420 224 313 842

4.1. V případě klientovy poptávky na infolince + 420 224 313 842 bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen na základě oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a také pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru. 

 

4.2. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen je oprávněna se klienta, který poptává na infolince, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

 

4.3. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen bude výše uvedené osobní údaje klientů zpracovávat po dobu 10 let od hovoru uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen sama.

5. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním požadavků, dotazů a stížností

5.1. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků, či stížností adresovaných společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. 

 

5.2. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen oprávněna z důvodu oprávněného zájmu předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům k vyřízení dotazu, požadavku či stížnosti.

6. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím souhlasu pro zasílání marketingových či obchodních sdělení

6.1. V případě zájmu klienta o zasílání marketingových či obchodních sdělení, bude společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto klienta, a to vždy minimálně v rozsahu, který klient poskytl.

 

6.2. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen.

 

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli stornován, a to jak zasláním oznámení o stornování souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen (viz níže), tak také zasláním na oznámení o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@judrkren.cz. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen možné.

7. Soubory cookie, analýza webových stránek

7.1. Za účelem zlepšení funkčnosti webových stránek www.judrkren.cz, analýze jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingu používá společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. 

 

7.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. 

 

7.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče. 

 

Google Analytics a Google Adwords 

 

7.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

 

7.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). 

 

7.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. 

 

7.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i: 

instalací pluginu. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics. 

 

7.8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby

Google AdWords sloužící k zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější. 

 

7.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google. 

 

Remarketing 

 

7.10. Společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen využívá k marketingovému oslovování svých klientů, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely: 

• FACEBOOK PIXEL od společnosti Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (www.facebook.com). Užití tohoto pixelu můžete zamezit vypnutím cookies souborů dle čl. 7. 

 

• SKLIK.CZ od společnost Seznam cz, a.s. (www.seznam.cz). Užití tohoto pixelu můžete zamezit vypnutím cookies souborů dle čl. 7. 

 

8. Sociální pluginy

8.1. Webové stránky společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o: 

 

plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; 

 

plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. 

 

8.2. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností Realitní kancelář JUDr. Josef Křen, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

9. Další práva klientů spojená s ochranou osobních údajů

9.1. Při zpracování osobních údajů společností Realitní kancelář JUDr. Josef Křen nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo klientů, jejichž osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

 

9.2. Klienti, jejichž osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů: 

 

a) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává; 

b) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů; 

c)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů; 

d) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů; 

e) právo na přenositelnost osobních údajů; 

f) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů. 

 

9.3. Klienti, jejichž osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely skupiny Realitní kancelář JUDr. Josef Křen nebo pro ochranu před případnými soudními spory). 

 

9.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou klienti, jejichž osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Realitní kancelář JUDr. Josef Křen jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 10. 

 

9.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Realitní kancelář JUDr. Josef Křen zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

10. Kontaktní údaje na správce osobních údajů

10.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je společnost: 

 

Realitní kancelář JUDr. Josef Křen

IČO: 169 154 88

sídlo: Dr. Zikmunda Wintra, 10/834, Praha 6 - Bubeneč

Tel.: +420 224 313 842

Email: info@judrkren.cz

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 24. 5. 2018.

Webdesign Estetica Online
Copyright 2015 – JUDr. Josef Křen – Realitní kancelář